#ViralSatya - ना पेट्रोल, ना डिझेल आता बिअरवर चालणार कार ?