शिधा विभागातच तूरडाळीला फुटले पाय.. अधिकारी, दलालांचे धाबे दणाणले